Rita BALSEVIČIŪTĖ
Aukštadvario regioninio parko vyr. specialistė kultūrologė

Rožės pražystant…

... iš girios atbėgančio devyniaragio belaukiant

Adventinės vakaronės metu... Adventinių ratelių mokymas

Aukštadvario žemės ūkio mokykloje Aukštadvario regioninio parko direkcija, Trakų kultūros rūmų Aukstadvario filialas organizavo adventinę vakaronę „Kalėdų rytų rožė inžydo“. Renginį pradėjo Trakų kultūros rūmų Aukštadvario filialo administratorė Lina Mikutavičienė ir vaškines žvakes ant stalo uždegti pakvietė pačią vyriausiąją dalyvę mokytoją Vladislavą Zabarauskienę. Aukštadvario senjorų asociacijos „Aukštadvario žiburiai“ narės, vadovaujamos Veronikos Pilipavičienės, giedojo primirštas kantičkines giesmes. Advento metu mūsų senoliai-astronomai kantriai stebėdavo dangų, sekdavo ryškiausią Kalėdų žvaigždę, kuri jau gerokai įžiemojus tiesdavo nematomas rankas. Saulė gimdavo būtent per Kalėdas, todėl dzūkai ją žadindavo ratelius sukdami. Ratelius šokti mokė, apie advento vaikų darbus porino Vladislava Zabarauskienė, tuo labai sužadindama renginyje dalyvavusių vaikų dėmesį. Renginio vedėja Rita Balsevičiūtė paaiškino, kadėl vaikai senovėje taip laukdavo pražystančios Kalėdų rožės ir atbėgančio Devyniaragio. O kur kitur, jei ne vakaronės metu, galima pasiaiškinti dainos prasme bei ją padainuoti. Visiems kartu sudainavus dainą „Kalėdų rytą“, į sceną atėjo Trakų kultūros rūmų Aukstadvario filialo etnografinio moterų ansamblio „Verknė“ dainininkės. Jos mokė dainuoti dvi dainas: „Oi sodai, sodai“, „Ir atvažiuoja Šventa Kalėda“.

Tamsiuoju metų laiku būdavo svarbus ryšys su anapilin išėjusiaisiais artimaisiais, todėl etnografinio ansamblio „Lėda“ vaikai prisiminė girdėtus senuosius tikėjimus ir burtus, kurie jaunimui labai jau rūpėdavo. Ieva Baškevičiūtė porino apie tai, kaip įsižiebus Kalėdų žvaigždei Ponas Dievas pirkion duonelą neša. Auksė Taraškevičiūtė priminė kiek „patrovų“ turėjo būti ant šventinio stalo, o Janina Ignatavičiūtė išaiškino, kad ne taip jau blogai yra išsitraukti trumesnį šiaudą iš po staltiesės. Jaunimui labai patiko „batus nekoti“, žiedų skandinti, prie „dzerkolo“ Kūčių naktį savo išrinktojo laukti. Ieva Baškevičiūtė pamokė kaip reikia laukti, tačiau, pastebėjo, kad visų mielų naktelį prasėdzėjus galima nesulaukc. Tai reiškia, kad sena pana liksi, arba dar tais metais piršliai kieman nesuks.

Labai senoviškus būrimus pademonstravo Nijolė Šeškuvienė ir Veronika Pilipavičienė. Buvo išdėlioti du ratai galimų įspėjimų ar nutikimų, užrašytų popieriaus lapuose. Norintis ateitį sužinoti jaunuolis turi atsistoti į ratą su senovine „kačerga“ rankose ir suktis pagal saulę 12 kartų. Tada nežiūrėdamas beda į pasitaikiusį popieriaus lapą. Daug juoko buvo kaip mergina gavo įspėjimą, kad turi saugotis, jog šokio metu sijonas nenukristų, vaikinas žirgą daboti nuo čigonų akių…

Smagiai prisiminę senuosius tikėjimus, belaukdami kylančios sidabrinės žvaigždės su vaškinėmis žvakelėmis rankose linkėjome vieni kitiems dižiausių vertybių. Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, linkėdama visiems sveikatos, pasidžiaugė, kad susirinko daug žmonių. Linkėjimus tęsė mokytojai: Aušrinė Valančiauskienė, Nijolė Zubrickienė, Lina Balevičiūtė. Senjorės Danislava Impolienė, Vladislava Zabarauskienė, Veronika Pilipavičienė. Aukštadvario regioninio parko specialistė Ema Stanulionienė dėkojo gausiai susirinkusiems, linkėjo puikaus bendradarbiavimo ir naudodamasi tokia gražia proga įteikė saugomos teritorijos produkto ženklus kalviui Martynui Breikštui, bei UAB „Ns2“ atstovėms. Aukštadvarietės Vlada Valakevičienė ir Viktorija Bielinienė, dalyvaujančios ir prisidedančios prie renginių organizavimo, linkėjo ir toliau puoselėti papročius, pasitelkiant jaunimą. Marytė Baškevičienė iš Būdos kaimo bei daktarė Lina Bučelienė palinkėjo visiems būti sveikiems. Laima Lepševičiūtė, vaikučius bažnyčioje mokanti tikybos paslapčių, linkėjo daug džiaugsmo, santarvės šeimose.

Po to visi su žvakelėmis rankose, sekdami dzūkų papročiu, dainavome dainą „Vai žiba žiburėlis“. Sustoję prie visų rūpesčiu suruošto adventinio stalo, laužėme kalėdaičius, linkėdami sveikatos, vaišinomės puikiais pasninko laikotarpio valgiais. Šis renginys – edukacinė pamoka, vyresniems proga pamokyti jaunimą, o šiems perimti patirtį. Smagu, jog norime ir randame laiko susiburti dzūkų draugėn, pasidžiaugti. Ar neskanūs mūsų valgiai, kokie gražūs austiniai drabužiai, dainų skambumas, nes mes gi dainaviai, burtų įdomumas ir baugumas kartu, o svarbiausia, kad taip ir nutikdavo!..

Emos Stanulionienės ir Ritos Balsevičiūtės nuotraukos