Vytautas LEŠČINSKAS

Po žygių „Per žydinčią Lietuvą“

Iš kairės: Povilas Urbšys, Juozas Dingelis, Antanas Vinkus, Ramutis Oleka

Trimis etapais (2015, 2016 ir 2017 m.) Lietuvai pagražinti draugijos surengto dviratininkų žygio „Per žydinčią Lietuvą“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, rezultatai buvo aptarti 2017 m. rugsėjo 27 d. Seime, Konstitucijos salėje.

 

Aktyviausi dalyviai – panevėžiečiai

Šia proga įvykusiame iškilmingame posėdyje dalyvavo ir Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Bronislovas Matelis, Povilas Urbšys, Antanas Vinkus. Posėdžiui vadovavo Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis ir pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka.

Gausiausia dalyvių delegacija atvyko iš Panevėžio. Tai visų šių trijų dviratininkų žygių dalyviai, organizatoriai, rėmėjai. Dalyvių  sąrašas netrumpas: Raimonda Bačelienė, Rimas Baranauskas (Liekupio bendruomenės pirmininkas), Vida Baranauskienė, Virginijus Benašas, Virginija Berankienė, Irena Dulkienė, Gražina Gaušienė, Violeta Grigienė  (LPD Pavevėžio skyriaus pirmininkė), Rima Gudienė, Nijolė Ilekienė, Rima Kaminskienė, Marija Danutė Kažukauskienė, Steponas Algimantas Kubeckas, Vaclovas Laucius, Rima Lauciuvienė, Skirmantas Miliukas, Elena Miliukienė, Vitalija Plikšrytė, Audrius Rasalas, Daiva Rasalienė, Ona Šerėnienė, Vilius Šidlauskas, Bronė Slapšienė, Sigita Slapšienė, Nijolė Valentėlienė, Algimantas Vilimas, Alvyda Vitkevičienė, Ona Volotkevičienė.

Deja, sunegalavęs negalėjo atvykti LPD Panevėžio skyriaus garbės pirmininkas Vidmantas Kartanas, kuris daugelį metų šiam skyriui vadovavo ir buvo dviratininkų žygio „Per žydinčią Lietuvą“ iniciatorius bei vienas iš pačių aktyviausių jo dalyvių.

Dalyvavo, aišku, ir vilniečių, delegatų iš kitų LPD skyrių, tad erdvi posėdžių salė buvo pilnutėlė. Ypač iškilmingai vyko darbotvarkėje numatytas naujų narių į Lietuvai pagražinti draugiją priėmimas. Šios mūsų šalies bene didžiausios visuomeninės organizacijos narėmis tą dieną tapo Vida Baranauskienė, Rima Kaminskienė, Daiva Rasalienė, Ona Šerėnienė.

 

Pranešimai, nuomonės, diskusijos…

Įdomus, nuotaikingas renginio prologas buvo parodytas panevėžiečio fotografo, visų trijų žygio „Per žydinčią Lietuvą“ etapų dalyvio Virginijaus Benašo sukurtas filmas apie dviratininkų susitikimus su įvairių miestų, miestelių gyventojais. Bet dar daugiau šio žygio akimirkų, dviratininkų pagerbimo renginių bei ta proga suorganizuotų valstybingumo švenčių vaizdų pamatėme iš Stepono Kubecko sukurtų filmų fragmentų. Beje, šie abu dalyviai ir patys mynė dviračių pedalus, ir visa, kas įdomiausia, svarbiausia, vaizdo kamera įrašyti, nufotografuoti įstengdavo. Tikri entuziastai!

Iš Seimo narių daugiausia kalbėjo Povilas Urbšys, kuris dažnai dalyvauja Lietuvai pagražinti draugijos renginiuose, su šios organizacijos aktyvistais sodina medžius. Seimūnas palankiai įvertino LPD Panevėžio skyriaus veiklą, pabrėždamas, kad jo nariai daug nuveikė visuomenės pilietiškumo ugdymo srityje, kad jiems rūpi kraštotvarkos reikalai, aplinkos bei kultūros paminklų apsauga, ekologinis švietimas. Per rengiamus dviratininkų žygius vyksta susitikimai su vietos bendruomenių žmonėmis, propaguojamos Lietuvai pagražinti draugijos kūrėjų Vaižganto, Maironio skelbtos Lietuvos gamtos bei Tėvynės meilės idėjos.

O štai parlamentaras, LPD garbės narys Antanas Vinkus, taip pat teigiamai įvertinęs šios organizacijos veiklą, kalbėjo apie Lietuvai pagražinti draugijos ir JAV lietuvių atstovų bendros idėjos – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga surengti pasaulio lietuvių suvažiavimą – įgyvendinimo svarbą. Ir apskritai A. Vinkus ypač daug dėmesio skyrė būtinybei ugdyti žmonių dvasingumą bei pilietiškumą.

Seimo narė Rasa Juknevičienė priminė, kad itin svarbu ugdyti lietuvių tautinę savimonę, rūpintis kultūros paveldu, ir tai yra vienos iš svarbiausių Lietuvai pagražinti draugijos veiklos sričių.

Įvairiais aktualiais LPD veiklos klausimais nuomones reiškė Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas, Nacionalinio komiteto „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ pirmininkas Krescencijus Stoškus, Lietuvos moterų lygos prezidentė, LPD garbės narė prof. Ona Voverienė, prof. akad. Romualdas Grigas, LPD valdybos narys, prof. Alfonsas Vaišvila.

 

Buvo ir apdovanojimų

Pateikiame apdovanotųjų sąrašą:

1.Juozas Dingelis – Lietuvai pagražinti draugijos valdybos  pirmininkas –

už  visuomenės pilietnį patriotinį ugdymą ir vaižgantiškų įdėjų sklaidą, trejų metų darbą organizuojant dviratinikų žygius,,Per žydinčią Lietuvą“

(2015 m.), ..Per žydinčią Aukštaitiją“ (2016 m.), ,,Per žydintį Dainavos ir Sūduvos kraštą“ ir ,,Per žydinčią Neringą‘‘ (2017 m.).

2.Vidmantas Kartanas – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus garbės pirmininkas – už gerą vadovavimą Panevėžio skyriaus darbui, už įdėją organizuoti dviratininkų žygius ,,Per žydinčią Lietuvą (2015 m.), ..Per žydinčią Aukštaitiją“ (2016 m.), ,,Per žydintį Dainavos ir Sūduvos kraštą“ ir ,,Per žydinčią Neringą‘‘ (2017 m.), taip pat už kitų dviratininkų žygių organizavimą bei rėmimą.

3.Ramutis Oleka – Lietuvai pagražinti draugijos  valdybos pirmininko pavaduotojas – už dviratininkų žygiuose ,,Per žydinčią Lietuvą“ (2015 m.), „Per žydinčią Aukštaitiją“ (2016 m.), ,,Per žydintį Dainavos ir Sūduvos kraštą“ ir ,,Per žydinčią Neringą‘‘ (2017 m.) atliktą organizacinį darbą.

4.Vytautas Leščinskas – Lietuvai pagražinti draugijos narys, žurnalistas

už straipsnių publikavimą spaudoje, už vaižgantiškų idejų sklaidą ir fotoreportažų bei straipsnių rengimą žiniasklaidai ir fotonuotraukas

iš dviratininkų žygių ,,Per žydinčią Lietuvą“ (2015 m.), ..Per žydinčią Aukštaitiją“ (2016 m.), ,,Per žydintį Dainavos ir Sūduvos kraštą“ ir ,,Per žydinčią Neringą‘‘ (2017 m.).

5.Irena Dulkienė – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narė – už dviratininkų žygiuose ,,Per žydinčią Lietuvą“ (2015 m.), „Per žydinčią Aukštaitiją“ (2016 m.), ,,Per žydintį Dainavos ir Sūduvos kraštą“ ir ,,Per žydinčią Neringą‘‘ (2017 m.) atliktą visuomeninį darbą.

Taip pat buvo apdovanoti: Virginijus Benašas, Violeta Grigienė, Bronė Slapšienė.

Vytauto LEŠČINSKO nuotraukos