Ingrida ŠALC
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

„Mes – gamtai, gamta – mums“

Vaikučiai patys rūpinasi augalais

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ gamtamokslinis, ekologinis vaikų ugdymasis yra vienas iš prioritetų. Siekiant gerinti vaikų ugdymosi kokybę ekologinio ugdymo programos ir projektai lanksčiai ir tikslingai integruojami į ugdymo turinį.

Jau ketvirtus metus Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“  vykdomas visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mes – gamtai, gamta – mums“, kuris finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Projekto tikslas – ugdyti įstaigos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą bei gamtamokslinę patirtį, skatinant aktyviai veikti sukurtose darželio lauko žaliosiose edukacinėse erdvėse, dalyvaujant projekto „Mes – gamtai, gamta – mums“ veiklose.

Projekto idėja remiasi švietimo dokumentais (Lietuvos švietimo koncepcija, 1992; Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, 2011) kuriuose akcentuojama, kad ugdoma savaranki ir kūrybinga, savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė. Atliekant tyrimus natūralioje aplinkoje padedama asmeniui atsiskleisti socialinėje, gamtinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti aplinkosauginę savimonę ir nuostatą, kad jis yra ne vien aplinkos vertybių vartotojas, bet ir jų kūrėjas, atsakingas už aplinkos pokyčius ir identiteto išsaugojimą. Taip pat vadovaujamasi Gamtamokslinių kompetencijų ugdymo(si) žaliosiose mokymosi aplinkose koncepcija, kurioje pažymima, jog gamtamokslinės kompetencijos ugdomos visą gyvenimą (mokymasis visą gyvenimą): pradedama nuo mažens šeimoje, o vėliau tęsiama ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo ugdymo mokykloje, universitetuose, darbovietėse. Projekto idėjos ir tęstinės veiklos įgyvendinamos remiantis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, kuriose atkreipiamas dėmesys į ikimokyklinio amžiaus vaikų patirtinio ugdymosi svarbą, akcentuojama tai, kad geriausiai vaikai ugdosi patys būdami aktyvūs – tyrinėdami visais pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami savo veiksmų pasekmes, diskutuodami, spręsdami problemas, dalydamiesi išvykų patirtimi ir kt.

Įgyvendinant visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą darželio lauko teritorijose sukurta jau 14 žaliųjų edukacinių lauko erdvių, kuriose sudarytos sąlygos vaikams ir kitiems darželio bendruomenės nariams įgyti ir tobulinti praktinės veiklos įgūdžius gamtinei aplinkai pažinti ir saugoti, mokytis rūpintis ir tvarkyti gamtos vertybes, rūpintis aplinkos kokybe, puoselėti pagarbą gyvybei.

Siekiant ugdyti aplinkos tyrimo įgūdžius, suteikti žinių apie gyvenamąją gamtinę aplinką, didinti informuotumą ir sąmoningumą ekologijos ir aplinkos apsaugos srityse, abiejuose darželio objektuose įrengti informaciniai edukacinių žaliųjų erdvių darželyje stendai, darželio teritorijoje augančių augalų lentelės su pavadinimais, parengti edukacinių erdvių aprašai, metodinė medžiaga apie augalų ir kitų gamtos objektų taikymą edukacinei veiklai, įkurtos mobilios bibliotekėlės, kuriose kaupiama įvairi literatūra bei metodinė medžiaga apie gamtą, jos pažinimą ir saugojimą.

Kuriant edukacines erdves darželio lauko aplinkoje siekiama ugdymo kokybės ir integralaus ugdymo nuo ankstyvojo amžiaus. Veiklos edukacinėse lauko erdvėse įgalina formuoti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų gamtojautą, aplinkai palankaus elgesio nuostatas, ugdytis aplinkotyros įgūdžius, gamtamokslinius gebėjimus. Taip optimaliai sudaromos sąlygos gamtos objektų edukacinėse erdvėse pažinimui, pozityvaus vaiko santykio su jais skatinimui (prižiūrint ir puoselėjant), teigiamų emocijų raiškai – gėrintis augalais ir kitais gamtos objektais, atliekant įvairias kūrybines, menines veiklas. Auginant ir prižiūrint augalus, samprotaujant ir suprantant jų svarbą žmogui, jį supančiai aplinkai ir pačiai gamtai pabrėžiamas integralus edukacinių lauko erdvių ugdomasis poveikis visuminiam vaiko asmenybės ugdymuisi ir jo raidai.

Ugdymasis šiuolaikiniams vaikams turi būti įdomus, patrauklus, įtraukiantis. Įgyvendindami projekto veiklas organizuojame vaikams edukacines išvykas, eko dirbtuves, parodas bei kitus renginius, kurių metu vaikams sudaromos galimybės natūraliose aplinkose, realiose situacijose ugdytis aplinkosaugines kompetencijas. Projektų įgyvendinimo metu organizuotos edukacinės išvykos vaikams į Vilniaus universiteto Botanikos sodą, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrių (buvusį Jaunųjų gamtininkų centrą), Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą. Taip pat suorganizuoti pažintiniai žygiai po Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio parką, Vingio parką. Edukacinių išvykų, ekskursijų paskirtis – ugdyti vaikų atvirumą ir jautrumą gamtai, supančiai aplinkai, skatinant patirtinę veiklą, formuojant aplinkai draugiškas vertybines nuostatas, suteikiant žinių apie ekologiją, aplinkosaugą, mokantis pažinti Vilniaus gamtą miesto gamtinėse teritorijose.

Vaikams organizuojamos edukacinės pamokėlės apie paukščių, varliagyvių, vabzdžių, sliekų pažinimą. Jau tradicija tapo kasmet organizuoti koliažų iš gamtinės medžiagos kūrybines dirbtuves, eko dirbtuves „Praktiškas menas“, „Geri darbai gamtai“. Kiekvienais metais organizuojame vaikų sukurtų koliažų iš gamtinės medžiagos nuotraukų parodas darželio aplinkoje, respublikinę vaikų piešinių parodą „Augalų istorijos“, eilėraščių skaitovų konkursą, kultūrinius-edukacinius renginius projekto veiklų pristatymui bei kitas vaikų kūrybinių darbų parodas.

Šiemet organizuodami renginius siekėme atkreipti dėmesį į aplinkosauginio švietimo prioritetus. Vaikų kūrybinių darbų paroda „Augalų istorijos. Rugiagėlė keliauja per pievą“ buvo siekta atkreipti dėmesį į 2021 metų Vilniaus žaliųjų edukacinių erdvių augalą rugiagėlę ir kitus pievų augalus. Eilėraščių skaitovų konkurso tema – vaistiniai augalai, skirta atkreipti dėmesį į 2021 metų vaistinė augalą – dilgėlę. Šie renginiai skatina vaikus ir suaugusiuosius kaupti potyrius ir įspūdžius apie gamtą, aplinkosaugą,  įprasminti savo patyrimą ir žinias menine raiška bei kitomis pasirinktomis raiškos priemonėmis. Siekiame skatinti dalyvių iniciatyvumą ir kūrybiškumą, racionalų gamtos resursų naudojimą, tobulinti vaikų pažinimo ir meninę kompetencijas.

Taip pat vykdome taršos prevenciją, organizuojame aplinkosauginio ir ekologinio švietimo veiklas, stengiamės skleisti aplinkosauginio ir ekologinio švietimo idėjas, skatinant vaikus ir kitus bendruomenės narius sąmoningai ir atsakingai veikti prisidedant prie aplinkos apsaugos siekių. Jau antri metai organizuojame renginius, skirtus Klimato kaitos savaitei. Šiemet vykdydami projektą organizavome: aplinkos tvarkymo akciją-talką „Į pagalbą gamtai“; kūrybines dirbtuves „Pasigamink maišelį“; plakatų apie aplinkosaugą ir klimato kaitą parodą; kūrybines dirbtuves „Kamštelių misija“ ir kt.

Visą projektų vykdymo laikotarpį atliekama aktyvi informacijos sklaida apie projektą internete: L/d „Pušynėlis“ tinklapyje (http://www.pusynelis.vilnius.lm.lt/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektas-mes-gamtai-gamta-mums%ef%bb%bf/), Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos skyriaus tinklapyje (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/aplinkosauga/), socialinių partnerių internetinėse svetainėse (www.svietimonaujienos.lt, www.ikimokyklinis.lt). Taip pat rengiami pranešimai konferencijose. Tai skatina bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi, aplinkosauginio švietimo idėjų sklaidą.

Visos projekto veiklos skirtos tiek vaikų, tiek mūsų pačių aplinkosauginiam išprusimui ir gamtamoksliniam ugdymuisi, skatina dalintis patirtimi apie visų mūsų ekologinio sąmoningumo didinimą, suteikia galimybes geriau pažinti, puoselėti savo lauko žaliąsias aplinkas bei kitus gamtos objektus, kūrybiškai panaudoti artimiausią natūralią aplinką realizuojant prasmingas idėjas, inovacijas ugdymo procese.

Autorės archyvo nuotraukos