Augustas UKTVERIS

Geologai, kaipo šeima

32-ajame Lietuvos geologų sąjungos suvažiavime pabuvojus

Du devyniasdešimtmečiai: profesorius Juzas PAŠKEVIČIUS (kairėje) ir akademikas Algimantas GRIGELIS

2021-11-26 Vilniuje, viešbučio „Panorama“ salėje „Humanitas“ vyko 32-asis Lietuvos geologų sąjungos (LGS) suvažiavimas. Jį atidarė ir sveikinimo žodžius susirinkusiems geologams ir su jais dirbantiems (suvažiavimo darbą galėjo stebėti ir prisijungusieji internetiniu ryšiu) tarė LGS pirmininkė dr. Vaida Šeirienė. Ji suvažiavimo pradžioje atsistojimu ir tylos minute siūlė pagerbti tuos, kurie šiemet išėjo į nebūtį: Vytautas Juodkazis, Danutė Sakalauskienė, Jonas Stasys Malinauskas, Vincas Vienožinskis.

Netrukus Vaida Šeirienė kreipėsi į vyriausiuosius ir sveikino pradžioje tuos, kuriems šiemet – 90 metų (buvo minimi: Algimantas Grigelis, Vincas Korkutis, Nijolė Vaitkunskienė, Milda Valušienė, Alfonsas Valušis, Meilė Tilvytienė). Su 85-erių metų sukaktimi sveikinta Irena Jurkšienė. 80-mečio proga sveikinti: Laimutė Ona Augulytė, Jonas Banėnas, Zenonas Bžyštras, Kastytis Juozas Dundulis, Algirdas Jurgaitis, Vytautas Ignatavičius, Valentinas Kadūnas, Juozas Končius, Zigmas Malinauskas, Vytautas Marcinkevičius, Romualda Mertinienė, Marytė Saldukaitienė, Saulius Sidaras, Jonas Smilgis, Tomas Sucila, Gintautas Vosylius. 75-mečio proga sveikinti: Albertas Alminas, Aleksandras Buitkus, Vyda Elena Gasiūnienė, Leonora Živilė Gelumbauskaitė, Larisa Korabliova, Algirdas Kurtinaitis, Elvyra Maslauskienė, Gediminas Motuza Motuzevičius, Viktoras Nasedkinas, Julius Paltanavičius, Onytė Zdanavičiūtė, Vida Žičkutė. 70-mečio proga sveikinti: Bronislavas Karmaza, Irina Kolodjeva, Algirdas Mališauskas, Raimundas Pauliukevičius, Birutė, Stanžytė, Igoris Šeštokas, Stanislovas Šleinius, Gintautas Trumpis, Ričardas Vaitiekūnas, Julija Vaitkevičienė.

Vaida Šeirienė iš LGS tribūnos pranešė, jog LGS Taryba ir Valdyba nutarė LGS Garbės nario vardus suteikti: Ginučiui JUOZAPAVIČIUI – daugelio inovatyvių sprendimų versle autoriui, naujų technologijų plėtotojui; Eugenijai RUDNICKAITEI – VU Geologijos muziejaus puoselėtojai, jaunosios kartos ugdytojai, daugelio geologinei visuomenei reikšmingų renginių iniciatorei bei organizatorei; Antanui MARCINONIUI – naftos produktais užterštų žemės sluoksnių tyrimo teisinės bazės kūrėjui bei valymo technologijų diegėjui Lietuvoje – už geologinių įmonių telkimą, įvairiapusį dėmesį ir paramą geologų bendruomenei ir atskiriems jos nariams; Gražinai SKRIDLAITEI – ilgametei LGS tarybos narei, daug metų vadovaujančiai geologinio švietimo ir gamtos paminklų komisijai, jaunųjų geologų stovyklų bei geomokslų olimpiadų organizatorei, jaunosios geologų kartos ugdytojai.

Vaida Šeirienė iš LGS tribūnos taipogi informavo apie tuos, kurie šiemet apgynė disertacijas moksliniam laipsniui gauti, tai siejant su geologija: Saulius Lozovskis („Vakarų Lietuvos apatinio silūro molingų uolienų petrografinė sudėtis ir petrofizinės savybės – skalūnų dujų perspektyvų geologinis vertinimas“), Darja Dankina („Viršutinio permo ichtiofaunos taksonomija, paleoekologija ir biostratigrafija Baltijos šalyse bei Lenkijoje“), Anna Katarzyna Cichon-Pupienis („Apatinio paleozojaus molingų nuosėdų sedimentacinės aplinkos praturtinimas organine medžiaga ir terminis brandumas Baltijos baseino Lietuvos dalyje“).

Paminėta, jog 2020 metais apgynė disertacijas moksliniam laipsniui gauti: Laura Gedminienė („Gamtinių ir atropogeninių veiksnių įtaka vėlyvojo ledynmečio ir holoceno (a)biotinės aplinkos raidai paskutinio Skandinavijos ledyno pietrytiniame pakraštyje“), Laurynas Šiliauskas („Proterozojaus magminių uolienų kompleksų Pietų Lietuvoje sąvada su Varėnos geležies rūdos telkiniu“).

LGS pirmininkė dr. Vaida Šeirienė dėkojo už kruopštų bei atsakingą darbą buvusiai „Geologijos akiračių“ žurnalo atsakingajai redaktorei Ingridai Bagdanavičiūtei bei LGS VšĮ „Geologijos akiračiai“ direktorei Agnei Venckutei-Aleksienei.

Geologijos įmonių asociacijos direktorius Saulius Gegieckas priminė, jog šią vasarą, liepos 15-ąją vyko Geologo dienos paminėjimas, kurio metu buvo pagerbti naujieji Antano Giedraičio geologijos fondo laureatai (kuriems įteikiamas „Auksinis geologo plaktukas“): dr. Aleksandras Šliaupa – už reikšmingus darbus Lietuvos geologijai; habil. dr. Valentinas Baltrūnas – už nuopelnus akademinėje veikloje; dr. Rimantė Guobytė – už reikšmingus darbus Lietuvos geologija; dr. Ginutis Juozapavičius (verslininkas) – už geologinių darbų konkurencingumą ir veiklos potencialo didinimą; dr. Augustinas Linčius – už reikšmingus darbus Lietuvos geologijai; prof. dr. Kastytis Dundulis – už nuopelnus geologinėje veikloje.

Saulius Gegieckas informavo, jog spalio 20-ąją vyko Antano Giedraičio geologijos fondo valdybos posėdis, kurio metu nutarta paskelbti šiais metais tokias nominacijas: 1) už ilgalaikę geologijos mokslo ir gamybinę veikla; 2) už reikšmingą geologijos viešinimą, populiarinimą ir jaunimo ugdomąją veiklą; 3) už nuopelnus akademinėje veikloje; 4) už mokslo ir technologijų plėtojimą versle, didinant geologijos inovacinį potencialą ir konkurencingumą.

„Manau, jog dar daug esama Lietuvoje geologų, kurie gali pretenduoti į paminėtas nominacijas“, – sakė Saulius Gegieckas.

Akademikas devyniasdešimtmetis Algimantas Grigelis žvaliu balsu kalbėjo, jog aktualu propaguoti geologų darbus, veiklą – apie tai visuomenė turi daugiau žinoti. Malonu, jog geologus geru žodžiu, gražiu vertinimu mini ir Teodoro Grotuso fondas.

LGS suvažiavimą sveikinęs prof. habil. dr. Aivaras Kareiva, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas, sakė: „Garbingoje aplinkoje noriu įteikti Teodoro Grotuso medalius garsiems geologams.“ Aivarui Kareivai Teodoro Grotuso medalį įteikus profesoriui devyniasdešimtmečiui Juozui Paškevičiui (už geologijos mokslo vystymą, pagerbtasis pajuokavo, jog kur kas jaunesnis būdamas lankėsi kraštuose, kur dirbo Teodoras Grotusas, ir patyrė nuotykį – įkrito į gilią duobę, kurios apačioje – didelis akmuo.

„Patyriau tada didelį nemalonumą, ant akmens „prisėdau“, dabar – malonumą“, – tarsi šmaikštavo senolis profesorius Juozas Paškevičius.

***

Tęsiant LGS darbą habil. dr. Valentinas Baltrūnas skaitė pranešimą „Geologijos ir geografijos instituto 80 metų kelias“.

UAB „Grota“ direktorius Antanas Marcinonis pranešime „Trys dešimtys metų geologijos verslo kelyje. Kas skatino juo eiti ir nenusivilti?“ aptarė bendrovės „Grota“ trisdešimties metų veiklos kelią.

Sudomino ir UAB „Geotestus“ direktoriaus Sauliaus Gadeikio pranešimas: „Inžinieriniai geologiniai tyrimai Lietuvoje – 20-ies metų retrospektyva“.

O Vilniaus universiteto profesorius Andrejus Spiridonovas pateikė savitų kelionės iš Islandijos įspūdžių: „Islandija – 2021 – ekstremalių gamtinių reiškinių laboratorija“.

Augusto Uktverio nuotraukos