Rimgailė DIKŠAITĖ
Vytauto Didžiojo universitetas

Vėl – vardinė prezidento Valdo Adamkaus premiją

2005 m. Valdo ADAMKAUS premija įteikta Kauno technologijos universiteto profesoriui, aplinkotyrininkui Jurgiui STANIŠKIUI (trečias iš kairės)

Lapkričio 3 d. Prezidentui Valdui Adamkui – 94-eri. Gimtadienio proga Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje istorikai ir muziejininkai surengė parodą, skirtą apžvelgti prezidento profesinę veiklą Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aplinkos apsaugos agentūroje (EPA) penktame regione. Būtent ši agentūra, kurios 5-ajame ir didžiausiame regione dirbo V. Adamkus, šiais metais švenčia savo 50 metų sukaktį.  Parodą  bus galima apžiūrėti nuo lapkričio 18 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje Kaune.

„Valdo Adamkaus kaip aplinkosaugininko veikla Lietuvoje gana žinoma, tačiau ne iki galo suprasta. Parodą rengę istorikai peržiūrėjo daugybę archyvinių dokumentų, vaizdo medžiagos, kalbėjosi su V. Adamkaus kolegomis EPA, administracijos darbuotojais, mokslininkais, teisininkais, taip pat nevyriausybinių organizacijų nariais, susisiekė ir su pramonei tuo laiku atstovavusiais žmonėmis ir iš visos surinktos rašytinės ir vaizdinės medžiagos ruošia parodą, kurią su džiaugsmu pristatysime Lietuvos visuomenei“, – pasakoja prezidentinės bibliotekos direktorius Arūnas Antanaitis.

 

Aplinkosaugos legenda

Parodos rengėjai pasakoja, kad 7-ajame dešimtmetyje JAV aplinkos tarša buvo užuodžiama ir netgi apčiuopiama rankomis. Upėse, ežeruose buvo nerekomenduojama maudytis, miestus kamavo smogas, dėl taršos užsidegė Cuyahoga upė Ohio valstijoje, o Erie ežeras buvo laikomas negyvu. Būtent su tokiomis problemomis susidūrė ir jas spręsti turėjo V. Adamkus – tuometinis JAV EPA 5 regiono administracijos pavaduotojas, o nuo 1981 m. – ir regiono administratorius.

„Per daugiau nei 25 metus trukusią karjerą EPA, Valdas Adamkus tapo savotiška aplinkosaugos legenda. Penktajame regione jis užėmė aukščiausias pareigas keičiantis net šešiems JAV prezidentams ir administracijoms. Čikagoje jis prisimenamas kaip žmogus, „išvalęs“ Mičigano ežerą“, – teigia A. Antanaitis ir papildo, kad V. Adamkus, kaip atsakingas pareigas užimantis aplinkosaugininkas, dalyvavo JAV ir Sovietų Sąjungos aplinkosaugos programoje, veikusioje nuo 1972 m. Būtent aplinkosauga buvo ta reta sritis, kurioje JAV ir Sovietų Sąjunga Šaltojo karo metu buvo pasiekusios bendradarbiavimo susitarimą.

Lietuvoje ekologinės problemos imtos spręsti vėliau, tačiau jos įgavo nacionalinio išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos bruožus. Lietuvai tapus nepriklausoma, ekologinis rūpestis išblėso.

 

Vardinė prezidento premija – įprasminti ir paskatinti aplinkosauginius sprendimus

Pats prezidentas teigia, kad, nepaisant padarytų darbų, aplinkosauginiai uždaviniai nuolatos reikalauja naujų, savalaikių, modernių sprendimų ir yra patys svarbiausi visiems Žemės gyventojams.

„Jei prieš 50 metų mums pavyko nuo taršos išvalyti ežerus ir upes, jei kažkada laikytas mirusiu Erie ežeras šiandien yra pilnas gyvybės ir žuvies, vadinasi kartu dirbdami, vedini tikslo, galime spręsti ir šiandienines ekologines problemas. Tinkama linkme nukreipti žmonijos mokslo pasiekimai gali pateikti stulbinamus rezultatus, jei tik yra gera valia ir žmogaus pasiryžimas tų rezultatų siekti“, – įsitikinęs prezidentas Valdas Adamkus, pabrėžiantis, kad aplinkosaugoje svarbiausias dalykas išlieka žmogiškasis jautrumas gamtai ir aplinkai.

Siekiant įprasminti gamtai draugiškus aplinkosauginius sprendimus ir paskatinti išsamesnius tyrimus, nuspręsta įsteigti ir kasmet skirti vardinę prezidento Valdo Adamkaus premiją. Premija bus teikiama už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus ir pastangas apsaugoti ir atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje bei Baltijos šalių ir Rytų Europos kaimynystėje ir užtikrinti išteklių tvarumą. Premijos atsiradimą iniciavo Amerikoje esantis Danos Gedvilienės fondas. Daugiau informacijos apie Valdo Adamkaus premiją taip pat bus paskelbta lapkričio 18 d.

Paroda, skirta apžvelgti V. Adamkaus darbinę veiklą JAV Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) penktame regione, pradės veikti nuo lapkričio 18 d. Joje bus galima išvysti autentiškų darbą liudijančių dokumentų, nuotraukų, pamatyti istorinių vaizdo įrašų.  Parodos rengimą finansuoja JAV ambasada Vilniuje.

***

REDAKCIJOS PAPILDYMAS:

Val­do ADAM­KAUS pre­mi­jos (ankstesniųjų metų) lau­re­a­tai

1992 m. – Sau­lius GRI­CIUS (Lietuvos žaliųjų lyderis, ap­lin­kosaugininkas).

1993 m. – Kęs­tu­tis KAL­TE­NIS (Skinderiškio dendroparko įsteigėjas ir puoselėtojas).

1994 m. – Vaclovas INTAS (Respublikinio unikalių akmenų muziejaus įkūrėjas), Čes­lo­vas KU­DA­BA (Vilniaus universiteto pro­feso­rius).

1995 m. – Pau­lius KA­VA­LIAUS­KAS (Vilniaus universiteto profesorius).

1996 m. – Ro­mas PA­KAL­NIS (Botanikos institutas, direkto­rius).

1997 m. – Be­ne­dik­tas JAN­KAUS­KAS (Žemdirbystės insti­tuto mokslininkas).

1998 m. – Zi­ta TVER­KU­TĖ (Panevėžio m. savivaldybės Eko­logijos skyriaus vedėja), Al­fre­das RA­DZE­VI­ČIUS (geologas).

1999 m. – Ka­zi­mie­ras ŠO­PAUS­KAS (Fizikos institutas, mokslininkas).

2000 m. – Šiau­lių “Sau­lės” pra­di­nė mo­kyk­la (di­rek­to­rė Re­gi­na Mie­žie­nė); Aly­taus r. Bal­nin­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lis “Su­dva­ja” (mo­kyk­los di­rek­to­rė Ona Pet­ke­vi­čie­nė); eko­lo­gų klu­bas “At­ža­ly­nas” (Že­mai­čių Nau­mies­čio vi­du­ri­nė mo­kyk­la, Ši­lu­tės r.); Šiau­lių m. Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ini­cia­ty­vi­nė gru­pė “Že­mės drau­gai”; Ute­nos tarp­mo­kyk­li­nis klu­bas “Vio­la”.

2001 m. – Da­nu­tė Ja­ni­na BA­JO­RI­NAI­TĖ (pedagogė, Rasei­niai), Be­ne­dik­tas GAI­ŽAUS­KAS (pedagogas, Klaipėda), Re­gi­na KLI­MINS­KIE­NĖ (pedagogė, Panevėžys), Si­gi­tas OBE­LE­VI­ČIUS (pedagogas, Traupis, Anykščių raj.), habil. dr., prof. Ele­na ŠA­PO­KIE­NĖ.

2002 m. Valdo ADAMKAUS premija įteikta Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Romualdui JUKNIUI.

2005 m. Valdo ADAMKAUS premija įteikta Kauno technologijos universiteto profesoriui, aplinkotyrininkui Jurgiui STANIŠKIUI

„Žaliojo pasaulio“ archyvo nuotrauka