ŠALIES ĮMONIŲ GERIAUSIAI DIRBANČIŲ EKOLOGIJOS (APLINKOSAUGOS) TARNYBŲ IR SPECIALISTŲ (EKOLOGŲ) KONKURSO NUOSTATAI

Konkurso tikslas

Mažinant ūkio subjektų neigiamą poveikį aplinkos kokybei, vykdant prevencines priemones, diegiant naujas aplinkai nekenksmingas technologijas, skiepijant dirbančiųjų atsakomybę už ekologinių normatyvų, taisyklių laikymąsi ir vykdymą, plečiant dirbančiųjų ekologijos ir inžinerinės aplinkosaugos žinias svarų pagrindinį darbą atlieka įmonių ekologinės (aplinkosaugos) tarnybos ar šių tarnybų specialistai – ekologai.

 

Konkurso organizatoriai

Siekiant išsiaiškinti ir įvertinti šį atsakingą darbą dirbančias tarnybas ir specialistus, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir žurnalas „Mokslas ir technika“, remiami Aplinkos ministerijos, organizuoja „Šalies įmonių geriausiai dirbančių ekologijos tarnybų (ekologų) konkursą“.

 

Konkurso skelbimas

Konkursas skelbiamas visoms Lietuvos įmonėms ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki konkurso pradžios. Pranešimai apie skelbiamą konkursą spausdinami Lietuvos dienraščiuose. Konkurso nuostatai skelbiami Aplinkos ministerijos, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir žurnalo „Mokslas ir technika“ interneto svetainėse.

 

Konkurso dalyviai

Konkurse gali dalyvauti įmonių ekologinės tarnybos (padaliniai), o kur jų nėra, specialistai – ekologai ar kiti už aplinkos apsaugą atsakingi įmonės darbuotojai.

 

Konkurso nominacijos

1.Geriausia įmonės ekologinė tarnyba (padalinys).

2.Geriausias įmonės specialistas (ekologas).

 

KONKURSO REGLAMENTAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

Konkurso dalyviai iki 2015 m. lapkričio 2 d. pateikia VšĮ „Grunto valymo technologijos“ (Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius) laisvos formos paraišką, kurioje būtų nurodyta informacija apie įmonės aplinkosauginę veiklą pagal pateikiamus vertinimo rodiklius.

Konkurso dalyvių pagrindiniai vertinimo rodikliai:

1.Ar įmonėje įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema pagal ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 standartų arba EMAS reikalavimus? Pateikiami sertifikatai.

2.Ar įmonėje patvirtintas ir vykdomas aplinkosauginių veiksmų planas? Pateikiamas patvirtintas planas ir pažyma apie aplinkosauginių uždavinių įgyvendinimą.

3.Įmonės veiklos atitikimas aplinkosauginius reikalavimus. Pateikiamos kontroliuojančių institucijų (RAAD, VAAT, Aplinkos apsaugos agentūros) įmonių patikrinimo aktų kopijos.

4.Ar įmonėje paskirti atsakingi asmenys už aplinkos apsaugą? Pateikiamas įmonės vadovo įsakymas.

5.Įmonės nuosavos lėšos, skirtos aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Pateikiamos apskaičiuotos 1 įmonės darbuotojui.

6.Ar įmonė pasinaudojo valstybės pagalba iš Lietuvos aplinkos apsaugos ir Klimato kaitos programų? Pateikiama sutarties su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu kopija ir apskaičiuotas aplinkosauginis efektas.

7.Ar įmonėje įdiegti atmosferos oro ir gamybinių nuotekų valymo įrenginiai? Pateikti, kokie įrenginiai naudojami, koks jų efektyvumas.

8.Šiltnamio efektą mažinančių ir atmosferos ozono sluoksnį saugančių priemonių įdiegimas (įvardyti įdiegtas priemones ir jų efektą).

9.Ar įmonė pasinaudojo Europos Sąjungos parama spręsdama aplinkosaugines problemas? Pateikiama paramos sutarties kopija ir apskaičiuotas aplinkosauginis efektas.

10.Ar įmonei buvo taikytos ekonominės sankcijos už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimą?

11.Įmonės remiamos vietos savivaldybių, bendruomenių aplinkosauginės akcijos, dalyvavimas jose. Pateikiamos mokėjimo pavedimo kopijos, renginių nuotraukos, aprašymai.

12.Ekologijos žinių ir aplinkosaugos problemų skleidimas ir kėlimas spaudoje, radijo ir TV laidose. Pateikiamos straipsnių kopijos, radijo ir TV laidų kopijos.

Informacija apie įmonės tarnybos ar specialisto veiklą konkursui pateikiama pagal kiekvieną sąlygų punktą nurodant konkrečias priemonės, pasiektus rodiklius, egzistuojančias problemas ir numatomus sprendimo būdus.

 

Konkurso rezultatų vertinimas

Pateiktą konkursui medžiagą vertina iš Aplinkos ministerijos, LPK, IEA ir konkurso organizatorių specialistų sudaryta komisija.

Konkurso rezultatai bus paskelbti ir apdovanojimai įteikti konkurso „Lietuvos metų gaminys“ apdovanojimų ceremonijos metu.

 

Konkurso nugalėtojams įteikiamas diplomas ir skiriamas piniginis paskatinimas:

Tarnyboms: I vieta – 700 Eur; II vieta – 500 Eur; III vieta – 300 Eur (iš viso: 1500 Eur);

Specialistams: I vieta – 500 Eur; II vieta – 300 Eur; III vieta – 200 Eur (iš viso: 1000 Eur).