2-ojo moksleivių fotografijos konkurso „Žaizdos žemės mūsų“ nuostatai

Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA 2019. Karpėnų karjere... (Irinos MAKARČIUK nuotrauka)

PATVIRTINTA: VšĮ „Grunto valymo technologijos“ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-10

 

BENDROS NUOSTATOS

1.2-ojo moksleivių fotografijos konkurso (toliau – Konkurso) „Žaizdos Žemės mūsų“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio konkurso tikslus ir dalyviams keliamus reikalavimus, reglamentuoja Konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. Konkurso organizatorė – VšĮ „Grunto valymo technologijos“.

TIKSLAI

2.Skatinti moksleiviją domėtis vietos ir regiono aplinkosaugos problemomis;

3.Išaiškinti dirvožemio, miškų, upių ir ežerų taršos židinius, foto technikos priemonėmis parodyti gamtai daromą žalą;

4.Ugdyti moksleivių ekologinę savimonę.

DALYVIAI

5.Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos 1–12 klasių moksleiviai. Pagal amžių jie bus priskirti šioms kategorijoms:

5.1. 1–4 klasių moksleiviai;

5.2. 5–8 klasių moksleiviai;

5.3. 9–12 klasių moksleiviai.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6.Konkurso skelbimas pateikiamas tinklalapyje www.gvt.lt ir savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“.

7.Skaitmenines fotografijas siųsti adresu gvt@gvt.am.lt iki 2019 m. spalio 31 d. Vienas autorius gali pateikti iki trijų nuotraukų (pageidautina serijos ar ciklai).

8.Siunčiant skaitmenines nuotraukas, turi būti nurodomas autoriaus vardas, pavardė, klasė, ugdymo įstaiga, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, kūrinio pavadinimas, trumpas vietovės, kuri buvo nufotografuota, aprašymas ir adresas, užfiksuota problema, jei žinoma, taršos židinio teritorijos savininkas.

9.Pateikiamos nuotraukos turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus: rezoliucija – ne mažesnė nei 300 dpi; dydis – ne mažesnis nei 3 Mb; skaitmeninio failo tipas – JPEG, JPG.

10.Konkurso dalyvis patvirtina, kad Konkursui pateikta(-os) nuotrauka(-os) nebuvo anksčiau skelbta(-os) visuomenės informavimo priemonėse.

DARBŲ VERTINIMAS

11.Fotografijas vertins Aplinkos ministerijos, visuomeninių gamtos apsaugos organizacijų ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos atstovų komisija.

12.Konkursui pateiktos fotografijos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

12.1. temos atskleidimas;

12.2. aplinkosauginis aktualumas;

12.3. meniškumas;

12.4. nestandartinis požiūris.

13.Komisija pasilieka teisę neleisti dalyvauti Konkurse tiems autoriams, kurie pateiks nuotraukas vėliau nurodyto termino arba kurių nuotraukos neatitiks reikalavimų, Konkurso temos ar moralės ir etikos normų.

14.Komisija įvertins gautas fotografijas ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Konkurso pabaigos nugalėtojus paskelbs tinklalapyje www.gvt.lt ir savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

15.Geriausi darbai visose trijose kategorijose bus premijuojami:

I vieta  200 eurų;

II vieta 150 eurų;

III vieta            100 eurų.

16.Komisija turi teisę I, II ar III vietos laimėtojo neskelbti ar skelbti kurios nors vietos laimėtojais keletą Konkurso dalyvių.

17.Konkurso nugalėtojų apdovanojimo renginio vieta ir laikas bus skelbiami tinklalapyje www.gvt.lt ir savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – Konkursui viešinti ir mokinių fotografijoms populiarinti (plakatai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje, išleisti atskiru leidiniu.

19.Atsiųsdamas fotografijas, autorius patvirtina, kad yra Konkursui pateiktų fotografijų autorius ir turi jose užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti jų atvaizdą nuotraukoje.

20.Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę Konkurso dalyviai.

21.Dalyvavimas Konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.

22.Siųsdamas nuotraukas dalyvis patvirtina, kad autorinės ir turtinės teisės priklauso jam, ir sutinka, kad VšĮ „Grunto valymo technologijos“ turi teisę laisvai disponuoti nuotraukomis savo nuožiūra, laikydamasi etikos normų.

23.Nugalėtojų apdovanojimo renginio metu dalyviai gali būti  fotografuojami ir / ar filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikomos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos tikslams be atskiro dalyvių sutikimo.

24.Konkurso organizatorė VšĮ „Grunto valymo technologijos“ pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.

25.Konkurso organizatorė VšĮ „Grunto valymo technologijos“ pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas, informuodama apie tai Konkurso dalyvius tinklalapyje www.gvt.lt ir savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“.